Versand DE 4,99 € / Shipping to Ireland & UK 4.99 € / EU, Swiss, USA & Canada 9.99 €